Инж. Иван Колев от Инженерик: В пречистването на отпадъчни води съществуват иновативни технологии със слаба популярност у нас

10.04.2023 г.10 мин.

Както Ви обещахме, в продължението на разговора ни с инж. Иван Колев, управител на Инженерик, ще разгледаме разликите между пречистването на отпадъчни води в градските и индустриалните пречиствателни станции. Като специалист с присъствие в международни организации и мащабен поглед върху ВиК сектора, той коментира и какви са най-иновативните подходи в сферата на водообработката специално за читателите на Инженер.bg. Запознайте се с тях в следващите редове.

Първата част от интервюто с инж. Иван Колев можете да прочетете ТУК.

Различават ли се технологиите в пречистването на индустриални води от тези, характерни за битови отпадъчни води?

Градските пречиствателни станции за отпадъчни води в България основно използват няколко типа технологии за биохимично пречистване с активна утайка, като например:

 • С конвенционални биобасейни с предварителна денитрификация;
 • С биофилтри;
 • С биобасейни с продължителна аерация;
 • С биореактор с циклично действие (SBR).

Сред основните разлики между градските пречиствателни станции и индустриалните такива са постоянните поток и замърсеност, които имаме в повечето случаи от населените места, изключвайки курортите, за които силно популярно е използването на SBR реактори.

В дадено индустриално предприятие обаче потоците, постъпващи на вход локална пречиствателна станция, водно количество и замърсеност, може да варират значително в период от 24 часа или една седмица. Също така концентрациите може да надвишават значително средните стойности на вход ГПСОВ. Съответно конвенционалната технология за градски ПСОВ с активна утайка ще изпита затруднение и невъзможност за адаптация при такъв тип динамика.

Има ли европейски/световни практики, които са все още непознати у нас? Разкажете ни за тях.

Разбира се, има такива не толкова познати световни практики, като могат да се разделят на иновативни технологии, технологии за адаптивно използване и нововъзникващи технологии.

Иновативни технологии например са такива за отстраняване на хранителни вещества, представени от „Blue PROTM Reactive Media Filtration“, Aerobic Granular Sludge Technology for Wastewater Treatment, Compressible Media Filter (CMF), Magnetic Ballast Clarification (MBC) system, „Възстановяване на фосфор (утаяване на струвит или калциев фосфат)“, многостепенна филтрация, нанофилтрация и обратна осмоза.

Технология за адаптивно използване е например микровълновата ултравиолетова (UV) дезинфекция. Към тези технологии в направление отстраняване на твърди вещества е важно да се отбележат още няколко практики, като процеси на баластно високоскоростно избистряне (BHRC), процес Actiflo®, процес Densadeg®.

Разбира се, с неспирното развитие на технологиите са налице и т.нар. нововъзникващи технологии, включващи например алтернативни дезинфектанти (PAA и BCDMH), възстановяване на амоняк, Blue CAT® – Advanced Oxidation Process (AOP), и средство за предварително третиране чрез филтър Salsnes.

Каква е експертизата на Инженерик в областта на пречистването?

Експертизата на фирма Инженерик ЕООД може да се раздели в няколко направления. В зависимост от конкретните технологични специфики на територията на дадено предприятие ние можем да предложим решения за пречистване на промишлени отпадъчни води чрез някои от следните методи и съоръжения, включително:

 • Предварителна обработка на отпадъчните води:
  • Усредняване;
  • Акумулиране;
 • Механично пречистване на отпадъчни води:
  • Прецеждане;
  • Утаяване;
  • Филтриране;
  • Многостепенна филтрация, нанофилтрация и обратна осмоза;
  • Използване на хидроциклони;
 • Биохимично пречистване с активна утайка:
  • С конвенционални биобасейни с предварителна, сменяща се (алтернативна) денитрификация, периодично протичаща (прекъсваща), пост денитрификация;
  • С биобасейни с мембранни модули за отделяне на активната утайка;
  • С биофилтри; с биобасейни с продължителна аерация;
  • С биореактор с циклично действие (SBR);
  • Технология за аеробна гранулирана утайка за пречистване на отпадъчни води.
 • Химично пречистване на отпадъчните води:
  • Неутрализация;
  • Окисление;
 • Физикохимично пречистване на отпадъчни води:
  • Коагулация и Флотация;
  • Сорбция;
  • Йонообмен;
  • Екстракция;
  • Евапорация;
  • Електролиза;
  • Обратна осмоза;
 • Обработка на утайките, формирани от процеса на пречистване:
  • Обработка на утайките, съдържаща органични вещества;
  • Обработка на утайките съдържаща минерални вещества;
 • Обработка на утайките, съдържаща минерални и стабилни органични вещества;
 • Дезинфекция на пречистените отпадъчни води.

Бихте ли ни разказали за предизвикателен проект, изпълнен от Вашата компания?

Един от предизвикателните обекти, по които сме работили, е проектиране на индустриална пречиствателна станция за отпадъчни води в промишлено предприятие за преработка на използвани пластмасови опаковки и продукти. Спецификата на проекта включваше правилно определяне на формираните промишлени отпадъчни води за един цикъл на преработка от поточните линии на завода, с цел коректното определяне на технологията на пречистване. Също така в процеса на първоначалния анализ се постарахме да определим динамиката в натовареността на производството и как това рефлектира върху формирането на водните количества и замърсености при промишлените отпадъчни води.

Избраната технология включваше механично пречистване, усредняване на постъпващите промишлени отпадъчни води, физико-химично пречистване (стъпало 1) чрез флотатор „DAF Unit”, DAF/MBR (Мембранни биореактори) – Стъпало 2, обезвреждане на пречистената отпадъчна вода и стъпало за третиране на утайките.

Освен решения за пречистване на индустриални отпадъчни води, Инженерик предлага на българската индустрия още редица дейности. Какви са те?

Експертизата на фирма Инженерик ЕООД може да се раздели в няколко направления, а именно проектиране на пречиствателни станции за отпадъчни води, на пречиствателни станции за питейни води и на водопроводни и канализационни системи в индустрията, включително в 3D среда. Също така ние имаме необходимия ресурс за управление на индустриални водни системи, като по този начин отменяме индустриалното предприятие в тези му задължения и му спестяваме време, финансов и човешки ресурс за дейност, която е специфична и изисква различни познания от тези за конкретното производство.

Освен това предоставяме услуги за проектиране и управление на проекти, свързани с третиране на отпадъци, както и възобновяеми енергийни източници. По този начин целим да предложим на нашите клиенти цялостен цикъл от услуги за ресурсна ефективност и така да им предоставим цялата свобода да се фокусират върху основната си дейност.

След първото тримесечие на 2023 г., какви са очакванията Ви за предстоящата година?

През 2022 г. екипът на Инженерик постигна високи резултати:

 • Подписахме NDA за партньорство с няколко международни компании за проектиране и управление на проекти във връзка с модернизацията на различни по видове и производствен капацитет индустриални предприятия. Някои от тях са едни от най-големите и значими индустриални предприятия в България;
 • В края на 2022 г. и началото на 2023 г. стартирахме изготвянето на инвестиционен проект за реконструкция на Пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Стара Загора;
 • През Q4 (последното тримесечие) на 2022 г. стартирахме работа по изготвянето на инвестиционно проектиране за Пречиствателна станция за отпадъчни води в гр. Обзор;
 • Завършихме проектирането в Работна фаза на Пречиствателна станция за питейни води „Енчец“, гр. Кърджали.
 • Приключихме проектирането в Техническа фаза за обект „Доизграждане на канализационна и водопроводна мрежа на кв. „Бенковски“, район „Сердика“, гр. София“, като имаме издадено разрешение за строеж и започване на процеса по изпълнение на СМР.
 • Завърши процесът по изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор за обект „Реконструкция на вътрешната мрежа в гр. Тутракан“.

Упражнявахме и ще продължим да упражняваме през 2023 г. авторски надзор на 7 инвестиционни проекта във фази „Работна“ и „Техническа“ със стойност на СМР от близо 82 милиона лева.

А до края на 2023 г. си пожелавам да повторим, а защо не и да надградим този внушителен обем от успешно реализирани проекти.

Инж. Иван Колев завършва Университета по архитектура, строителство и геодезия със специалност ВиК, профил „Пречистване на питейни и отпадъчни води“. Придобива магистърска степен „Инженер химик“ от Химико-технологичен и металургичен университет в направление „Възобновяеми енергийни източници“, както и следдипломни квалификации „Енергийна и екологична ефективност в индустриалните предприятия“ (ХТМУ) и „Нанофилтрация и обратна осмоза“ от Техническия университет в Делфт.

Инж. Колев притежава над 10 години опит в бранша и е член на Управителния съвет на специализираната група за проектиране, управление и координация на пречиствателни станции за питейни води към Международната асоциация по водите (IWA).

Източник на снимковия материал: Инженерик, canva.com

Тагове: ВиК, водообработка, Инженерик, пречистване

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Инженерик ЕООД
https://www.engineerik.com/