С реализацията на система за диспечерско управление, Т и Д Инженеринг подобрява надеждността на процесите в ЕРП Север

23.02.2024 г.5 мин.

С уникалната си способност да създава първокласни интегрирани решения, доказаното българско дружество Т и Д Инженеринг е верен партньор на редица индустриални отрасли, включително: енергетика, електроника, енергийна инфраструктура, ВЕИ и мн.др. „Това, което ни прави конкурентни, е нашата богата техническа база, специалистите ни с дългогодишен опит и проактивният ни подход на работа в търсенето на иновативни начини за подобряване на проектирането и развитието на енергийната инфраструктура. Благодарение на нашия безценен опит и посредством интеграцията на най-съвременна апаратура, включително интелигентна електроника, умно събиране на данни и внедряване на смарт мрежи, успяваме да създадем високотехнологични решения, които носят висока добавена стойност, ефективност и надеждност на клиентите ни“, информираха за Инженер.bg от Т и Д Инженеринг.

От дълги години българската инженерингова фирма е доверен и предпочитан партньор на енергийната индустрия у нас. От 2007 г. досега Т и Д Инженеринг успешно си партнира с електроразпределителното дружество Електроразпределение Север АД, за което има реализирани множество проекти.

„Електроразпределение Север“ АД (ЕРП Север) е новото име на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД от 2018 г. Дружеството поддържа електроразпределителната мрежа в Североизточна България и снабдява с електроенергия стотици хиляди клиенти. Компанията принадлежи към структурата на чешката енергийна група ЕНЕРГО-ПРО, световно утвърдена в производството, разпределението и търговията с електрическа енергия. Като водещ инвеститор в българската енергетика, групата продължава ангажимента си за развитие и непрекъснати инвестиции в енергопреносната мрежа у нас.

През годините екипът на Т и Д Инженеринг успешно е изпълнил и продължава да реализира многобройни проекти за Електроразпределение Север, част от които включват: 

- Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на SCADA система;

- Проектиране, рехабилитация и въвеждане в експлоатация на система за телемеханика в подстанции и възлови станции, собственост на електоразпределителното дружество;

- Надграждане на съществуващи, изграждане на нови и въвеждане в експлоатация на автоматизирани системи за диспечерско управление в подстанции, възлови станции и на дистанционно управляеми комутатори за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД.

„Автоматизираните системи за диспечерско управление (АСДУ) на територията на Електроразпределение Север са реализирани на базата на съществуващи SCADA сървъри, разположени в линейно-апаратни зали (ЛАЗ) в гр. Варна и гр. Горна Оряховица. Системите са изградени от модули, които на базата на съществуващите сигнали от ОРУ, ЗРУ или КРУ, осъществяват телесигнализацията, телеуправлението и телеизмерването. Реализирането на телеизмерването става възможно чрез инсталиране на нови измерители или чрез цифрови релейни защити (ЦРЗ), комуникиращи с отдалечени крайни устройства (RTU) по стандартен комуникационен протокол“, поясниха от водещата инженерингова компания.

Надграждането на съществуваща диспечерска система в енергийното дружество включва добавянето на нови или подмяната на съществуващи комуникационни модули, модули с цифрови входове и изходи и др. към съществуващи RTU или PLC контролери. „Разширяването на модулите налага и съответната промяна в конфигурацията на софтуера на RTU (PLC), както и добавяне на новата функционалност към SCADA сървъра в линейно-апаратните зали“, допълниха още от фирмата.

С реализацията на проекта по надграждането на диспечерската система в Електроразпределение Север АД, Т и Д Инженеринг допринася за подобряването на множество оперативни процеси. Сред новопридобитите функционални възможности на системата са: 

  • Следене на параметрите на всички съоръжения в реално време;
  • Изпълнение на дистанционни команди от ЦУМ и от командна зала, както и следене за изпълнението им;
  • Изчисляване на мощност с цел осигуряване на възможност за визуализация на товаров график, процентно натоварване на трансформатор(и) 110 kV и електропровод(и) за съответния обект;
  • Генериране на логически сигнали от контролера, по предварително зададен алгоритъм, на базата на взаимодействието на действителни сигнали от уредбата;
  • Поддържане на системно време и дата, като синхронизацията се реализира от сървъра;
  • Поддържане на архив на събитията в контролера с астрономическото време на настъпването им при липсата на комуникация със сървъра;
  • Възможност за пренасяне на сигналите за състоянието на охранителната и пожароизвестителната системи на обекта в ЦУМ;
  • Информация за състоянието и типа на канала за връзка (основен или резервен);
  • Диспечерско видеонаблюдение на ОРУ/ЗРУ/КРУ.

Източник на снимковия материал: Т и Д Инженеринг, ЕРП Север, canva.com

Тагове: SCADA система, инженеринг, процесна автоматизация, система за управление, Т и Д Инженеринг

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Т и Д Инженеринг ЕООД
www.tid-engineering.bg