БиблиотекаПречистване на питейни води

Д-р инж. Ирина Ангелова (УАСГ): Защо се налага да се използват коагуланти и флокуланти при обработката на питейни води?

13.10.2020 г.5 мин.

Технологиите за пречистване на водите, предназначени за питейно-битови нужди, се основават на естествени физични процеси, които в естествени условия протичат с изключително ниска скорост. Директното прилагане на тези процеси в пречиствателната практика би означавало значителни по размер съоръжения и респективно високи инвестиционни разходи. Това налага интензифициране на процесите на пречистване и подобряване на техническата и икономическата ефективност на една пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ), което може да се постигне чрез редица механизми. Един от ключовите такива е оптималната реагентна обработка.

Под реагентна обработка се разбира добавянето на химични вещества, които подпомагат процесите на пречистване. Най-често използваните реагенти са когуланти, флокуланти, окислители, дезинфектанти, киселини и основи за корекция на рН. Видът на реагентната обработка зависи от качествата на суровата вода, наличните търговски продукти, тяхната достъпност и цена, а количеството на подаваните реагенти е функция на дебита на пречиствания поток и замърсеността на водата.

Коагулация и видове коагуланти

При обработка на вода от повърхностни водоизточници с обичайно завишени стойности на показателите мътност и цветност е задължително предвиждането на процес на коагулация. Процесът на коагулация благоприятства последващото отстраняване от водата на глинести и почвени частици, слабо разтворими метални хидроокиси, органични суспензии и комплекси, микроорганизми. Коагулантът дестабилизира съдържащите се във водата колоидни и фино суспендирани частици чрез неутрализиране на повърхностния им заряд, подпомага формирането на флокули и тяхната агломерация.

В световната практика и включително в България се използват коагуланти на основата на алуминий и желязо – алуминиев сулфат, железен сулфат, железен трихлорид. Особеност при добавянето им е отделянето на CO2, съпроводено с понижаване на рН на обработваната вода. Този недостатък е преодолян при алуминиевите полимери (алуминиеви полихлориди, алуминиеви хлоросулфати) и синтетичните органични коагуланти, подходящи при обработка на слабо замърсени води.

Изборът на подходящ коагулант се базира основно на произхода на колоидите (органичен, неорганичен), тяхната концентрация и рН на обработваната вода. За води със слабо кисела до неутрална реакция са подходящи коагуланти на алуминиева основа, като основно тяхно преимущество е по-ниската цена. За води с високо рН е препоръчителна употребата на коагуланти на основата на желязо.

Коагулантите се доставят в сухо състояние под формата на прах, гранули, люспи или в течно състояние. Подават се в обработваната вода под формата на разтвор, като търговските разтвори не се разреждат допълнително, тъй като това намалява тяхната ефективност.

След избора на вида на коагуланта, от решаващо значение за оптималното протичане на процеса на коагулация е определянето на оптималната доза на реагента. Оптимална е тази доза, при която с възможно най-малък разход на реагент се постига най-добър пречиствателен ефект. Дозата се изменя с промяна на състава на обработваната вода, като особено надеждно е ежедневното ѝ опитното определяне на площадката на ПСПВ чрез Джар тест или измерване на дзета потенциала.

За какво се използват флокулантите?

Като спомагателни реагенти при коагулационната обработка на водата се използват флокуланти на минерална и все по-често на органична основа. Органичните флокуланти представляват полимери във вид на прах, които при разтваряне образуват високо вискозен разтвор. Подават се в обработваната вода в течна форма с концентрация 0.05-0.5%, където образуват влакнести структури, които благоприятстват окрупняването на флокулите дори при неблагоприятни условия – ниска мътност и ниска температура на суровата вода.

Текста състави: гл.ас. д-р инж. Ирина Ангелова (УАСГ)

Източник на снимковия материал: freepik.com

Още от нашите библиотеки

Библиотека

Роботи

Библиотека

Пречистване на питейни води

Библиотека

Термопомпени системи

Библиотека

Ключове и контакти

Библиотека

Сигурност в сградите

Библиотека

Хранително-вкусова промишленост

Библиотека

MachTech 2021

Библиотека

WaterTech 2019

Библиотека

Панаир 2019