БиблиотекаПречистване на питейни води

Д-р инж. Ирина Ангелова (УАСГ): Как алуминият попада в питейната вода и защо е вреден?

28.04.2021 г.5 мин.

Алуминият (Al) е неесенциален, а токсичен за хората метал. Множество изследвания за токсичността на алуминия показват, че той поразява белите дробове и нервната система. Съществуват изследвания, които свързват повишени концентрации на алуминий в питейна вода с риск от развитие на болестта на Алцхаймер, болестта на Паркинсон и др. Алуминият може да попадне в човешкия организъм, вдишан от въздуха, абсорбиран чрез кожата, приет чрез храна и питейна вода.

Максимално допустимата стойност за концентрацията на алуминий в питейните води от Световната здравна органзация (СЗО), ЕС вкл. България и Американската агенция за защита на околната среда (ЕРА) е 0.2 mg/l.

Съдържанието на алуминий в чешмяната вода се влияе от общото съдържание на Al в суровата вода във водоизточника, използваните методи за пречистване на питейна вода и най-вече внесените реагенти, състава на отлаганията в тръбите и динамиката на хидравличните условия в селищната водопроводна мрежа.

В естествените повърхностни води алуминият присъства под формата на органични и неорганични съединения в разтворена и неразтворена форма. Постъпва в тях от различни източници – от антропогенна дейност, от атмосферата в резултат на силен дъжд (снеговалеж), но предимно от химично изветряване и разграждане на скали и почви, съдържащи метала. Изменението на концентрацията на алуминия във водата е силно зависимо от сезоните. При влажни сезони (със снеготопене или обилни валежи) в реките и язовирите постъпват големи количества вода, които вдигат и размътват дънните утайки, вследствие на което глинестите частици преминават в плаващо състояние и концентрацията на алуминий във водата нараства. В сухи сезони концентрацията на алуминий във водата намалява за сметка на повишаване на съдържанието му в дънните утайки, тъй като глинестите частици се утаяват по дъното при липса или слабо движение на водата.

Необратимо влошаващото се качество на повърхностните води през последните десетилетия налага използване на химични реагенти (коагулант алуминиев сулфат, алуминиев оксихлорид и др.) при тяхното пречистване за питейно-битови нужди. Коагуланти на основата на Al се използват широко за намаляване на съдържанието на органични вещества, цвят, мътност, суспендирани частици, тежки метали и патогени. За съжаление, това неизбежно причинява остатъчно замърсяване на питейна вода с този елемент. Високата концентрация на разтворен алуминий в пречистената вода може да е резултат от неподходяща доза на коагуланта или неоптимално протичане на процеса коагулация, докато високата концентрация на неразтворен алуминий показва ниска ефективност на процеса на утаяване или филтрация.

Остатъчният алуминий от процесите на пречистване попада в селищната водопроводна мрежа, където може да остане в разтворена или флуидизирана форма и така да достигне до консуматорите. При определени условия в селищната водопроводна мрежа се образуват отлагания, които съдържат елемента. Открива се в корозионни продукти и отлагания в чугунени, оловни, пластмасови тръби и тръби с циментово покритие. Натрупва се главно на граничната повърхност на твърдата и течната фаза и по-рядко в дълбочина на продуктите на корозия в метални тръби. Утаеният алуминий може да се отдели обратно във водата в следствие на промяна в химичния състав на водата или в хидравличния режим в селищната водопроводна мрежа.

Наличието на алуминий има не само негативен здравен ефект, но може да отслаби ефективността на дезинфекцията, да увеличи мътността и да намали проводимостта на тръбите.

Основна роля върху контрола на съдържането на алуминий в питейната вода имат операторите на пречиствателните станции за питейни води, които следва да прилагат най-добрите съвременни инженерни практики и да разполагат с експертен екип от мотивирани професионалисти при експлоатацията на ПСПВ.  

Текста състави: гл.ас. д-р инж. Ирина Ангелова (УАСГ)

Източник на снимковия материал: pixabay.com

Тагове: водообработка, пречистване

Още от нашите библиотеки

Библиотека

Роботи

Библиотека

Пречистване на питейни води

Библиотека

Термопомпени системи

Библиотека

Ключове и контакти

Библиотека

Сигурност в сгради, киберсигурност

Библиотека

Хранително-вкусова промишленост

Библиотека

Медицинска техника

Библиотека

Софтуер за индустрията и строителството

Библиотека

MachTech 2021

Библиотека

WaterTech 2019

Библиотека

Панаир 2019