БиблиотекаПречистване на питейни води

Къде намират приложение обемните помпи в инсталациите за пречистване на питейни води – коментар на експертите от УАСГ

15.09.2020 г.5 мин.

Различни видове обемни помпи намират приложение в инсталациите за пречистване на питейни води – неротационни (бутални, диафрагмени), ротационни (винтови, зъбни), перисталтични. Обемните помпи се прилагат като част от реагентното стопанство за третиране на суровата вода, стъпалото за дезинфекция, стъпалото за стабилизационната обработка, за третиране на генерираните утайки и др. Обемни помпи се използват за претоварване (транспортиране) на реагентите и дозирането им в обработваната среда. Изборът на най-подходящ вид обемна помпа се определя от сферата на приложение, вида и характеристиките на реагента, необходимия дебит, напор и точност.

 

Ротационни, диафрагмени и бутални помпи – коя за какво се използва в процесите на пречистване на питейните води?

За обработка на природните води се използват реагенти на минерална или синтетична основа в твърдо или течно състояние. Сухите реагенти са обикновено изходен продукт за приготвяне на разтвори на коагулант, флокулант, варна суспензия и др. За дозирането на сухи реагенти са подходящи ротационни помпи – винтови, зъбни и перисталтични помпи. Тези типове дозиращи помпи са правилният избор при транспортиране на течни реагенти и при дозиране на високо вискозни течности, като флокулант. Зъбните и перисталтичните помпи са приложими при абразивни суспензии и течности. Перисталтичните помпи имат сравнително малък дебит – 0.4 μl/min до 4.4 l/min и за налягане до 5 bar. Винтовите помпи се използват широко за транспортиране на варови разтвори, концентриран разтвор на полиелектролит и др. с голям дебит до 25 m3/h и налягане до около 10 bar. Ротационните помпи имат точност до около 90%, докато перисталтичните помпи са изключително високоточни.

За прецизно дозиране на нисковискозни течности се прилагат неротационни (диафрагмени/мембранни и бутални) обемни помпи и по-рядко перисталтични помпи. Под нисковискозни течности най-често се разбира разтвор на коагулант и дезинфектант (натриев хипохлорит) и др. Буталните помпи не са подходящи за токсични и агресивни течности, имат сравнително малък дебит (до около 1000 l/h), който не зависи от напора. Работят с висок напор (до 200 bar) и при високо противоналягане – до над 100 bar, поради което се използват за дозиране в напорни тръбопроводи. Мембранните дозаторни помпи от своя страна, са подходящо решение и при токсични и агресивни течности, като киселини и основи. Една диафрагмена помпа може да дозира няколко реагента. Мембранните помпи биват електромагнитни, моторни и пневматични. При тях дебитът зависи от налягането. При различните модели елекромагнитни мембранни помпи дебитът е в диапазона 0 – 100 l/h с налягане 25 – 2 bar, при моторните достига до 4000 l/h с налягане 14 – 4 bar, а при пневматичните е от 0.7 до 17 l/h с налягане 16 – 2 bar. Основна характеристика на мембранните помпи е лесната настройка на техния капацитет чрез изменение на скоростта и дължината на хода на мембраната.

Характеристики на дозаторните помпи?

Оразмеряването на дозаторните помпи се състои в определяне на техния дебит и напор, като коефициентът им на полезно действие нормално е около 85-90%. Разходът на електроенергия е незначителен. Всички видове дозаторни помпи работят с постоянен или променлив капацитет. Контрол върху работата им може да се осъществява ръчно, честотно или чрез интегрирана система за управление базирана на външен сигнал от разходомер, pH сонда и др.

Текста съставиха: гл.ас. д-р инж. Ирина Ангелова (УАСГ), ас. инж. Борислав Инджов (УАСГ)

Източник на снимковия материал: freepik.com

Още от нашите библиотеки

Библиотека

Роботи

Библиотека

Пречистване на питейни води

Библиотека

Термопомпени системи

Библиотека

Ключове и контакти

Библиотека

Сигурност в сградите

Библиотека

Хранително-вкусова промишленост

Библиотека

MachTech 2021

Библиотека

WaterTech 2019

Библиотека

Панаир 2019