БиблиотекаПречистване на питейни води

Д-р инж. Ирина Ангелова (УАСГ): Мониторинг на водите, предназначени за ПБН в България – как, кой, защо

11.03.2021 г.5 мин.

Качеството на водите е във фокуса на институционалния и обществения интерес като критерий за устойчиво развитие, екологична и социална отговорност. Планираният процес на пробонабиране, измерване, записване и проследяване на качеството на водите се нарича мониторинг. В България оперативният мониторинг на водите, предназначени за питейно-битови нужди при водоизточниците и във водоснабдителните системи извършват ВиК операторите, а контролният мониторинг е възложен на Басейновите дирекции (БД) и Регионалните здравни инспекции (РЗИ).

Мониторингът на повърхностните и подземните води се извършва:

  • при водоизточника с цел оценка и прогноза на състоянието му, осигуряване на оптимално потребление на водните ресурси и дългосрочно опазване на тяхното количество и качество;
  • при консуматора с цел защита на човешкото здраве.

Мониторингът включва изследване на физико-химични, микробиологични и радиологични показатели.

Получените резултати от провеждането на мониторинга при водоизточника е основание за категоризиране на повърхностните води, предназначени за питейно-битови нужди в три категории: А1, А2, А3. Категоризацията се извършва от Басейновите дирекции, съвместно с органите за държавен санитарен контрол. Състоянието на подземните води, използвани за ПБН пък се оценява по физико-химични показатели и специфични замърсители. Получената средногодишна стойност на концентрацията по всеки наблюдаван показател се сравнява със стандартите за качество и на база на получените резултати водоизточникът се класифицира в „добро“ или „лошо“ състояние. Годишни доклади за състоянието на водите, използвани за питейно-битово водоснабдяване, при водоизточника се публикуват на интернет страниците на всяка Басейнова дирекция за управление на водите.

Информация за качеството на питейните води във водоснабдителните системи се публикува от РЗИ и в Националните доклади за състоянието на околната среда, част Качество на питейните води, на Изпълнителната агенция по околна среда.

Достоверността на получените резултати от мониторинга на водите се базира предимно на използваните методики за провеждане на анализите. Най-често се прилагат измервания на място (по показателите рН, температура, електропроводимост, разтворен кислород и др.) и лабораторни анализи по класически (БДС/EN) или експресни методики (кюветни тестове).

Основните предизвикателства при мониторинга на качествата на питейните води се дължат на характера на водоизточниците, който е динамичен и трудно предвидим. Изменението на показателите на природната вода е следствие от естествени процеси – ерозия, гниене на органични вещества и климатични промени. Осезаемо влияние има и антропогенната дейност – неспазване на разрешителния режим на дейностите в санитарно-охранителните зони около водоизточниците, неспазване на добрите земеделски практики при торене с азотни торове, изсичане на дървета във водосборния басейн, изпускане на непречистени битови отпадъчни води. Друг фактор обуславящ комплицираната работа по провеждането на пълен и адекватен мониторинг на водите са честите промени в нормативната база, включване на нови показатели (радиологични показатели, микропластмаси), както и снижаване на максимално допустимите концентрации на отделни показатели (уран, хром).

Мониторингът служи на компетентните институции да установят степента на съответствие на качествата на вода, предназначена за питейно-битови нужди с нормативните изисквания, както и да проследят ефективността на провежданото третиране – на отделните стъпала на пречистване в пречиствателната станция за питейни води, на дезинфекцията или на постхлорирането. Задача на извършвания мониторинг е да извести своевременно за настъпили извънредни обстоятелства, като рязка промяна в качеството на водата при водоизточника, поява на токсични и други опасни вещества във водата (в следствие на естествени процеси или преднамерено замърсяване) или допълнително замърсяване на водата във водопроводната мрежа.

Мониторингът на водите е комплексен и динамичен процес. Формирането на надеждна база данни с резултатите от провежданите изследвания служи за вземане на проектни решения за избор на водоизточник, вземане на проектни решения за избор на технологична схема на пречистване, анализ и оценка на причините за настъпили изменения в параметрите на водите, оценка на риска, взимане на управленски решения за развитие на питейно-битовото водоснабдяване.

Текста състави: гл.ас. д-р инж. Ирина Ангелова (УАСГ)

Източник на снимковия материал: pixabay.com, freepik.com

Тагове: ВиК, водообработка, мониторинг

Още от нашите библиотеки

Библиотека

Роботи

Библиотека

Пречистване на питейни води

Библиотека

Термопомпени системи

Библиотека

Ключове и контакти

Библиотека

Сигурност в сгради, киберсигурност

Библиотека

Хранително-вкусова промишленост

Библиотека

Медицинска техника

Библиотека

Софтуер за индустрията и строителството

Библиотека

MachTech 2021

Библиотека

WaterTech 2019

Библиотека

Панаир 2019