ATAMIQ: Нова европейска директива насърчава устойчивото развитие и въвежда прозрачност в приложението на ESG критериите за оценка

24.11.2022 г.5 мин.

С решение от 10 ноември 2022 г. Европейският парламент прие Директива за отчитане на корпоративната устойчивост (Corporate Sustainability Reporting Directive /CSRD), която регламентира оповестяването на нефинансова информация от предприятията в области като екологично въздействие, социални ефекти, спазване на правата на човека и фирмено управление. „Документът е крайъгълен камък в реализирането на Европейската зелена сделка“, коментираха за читателите на Инженер.bg от ATAMIQиновативна платформа за В2В търговия с индустриално оборудване и консултант при въвеждането на екосъобразни решения в производството.

С новата директива Европа въвежда ясни правила за оценка на социалните и екологични ефекти от работата на компаниите. Съобразяването с ESG критериите (Еnvironmental, Social and Governance) се превръща в норма за бизнеса. Въвежда се прозрачност чрез изискванията към корпорациите за деклариране на нефинансовите данни в обособен раздел от отчетите за дейността, подлежащ на независим одит и сертификация“, продължиха с анализа си експертите от Атамик, които притежават богат опит в реализирането на решения, свързани с екологичната компонента на ESG рейтинга.

Причините за решението на Европейския парламент се коренят в недостатъците на досега функциониращата нормативна рамка за публикуване на нефинансова корпоративна информация – Директивата NERD (Non-Financial Reporting Directive). Действащото до момента законодателство позволи прилагането на некоректни маркетингови трикове, придобили известност като greenwashing (б.ред. „зелено измиване на ръцете“). Това са практики, с които фирмите могат да заблудят потребители, инвеститори и партньори в екологичността на своите продукти, услуги и политики, без реално те да притежават такива характеристики. „Новите стандарти по отношение на корпоративната устойчивост ще позволят стриктен контрол“, е категоричен екипът на ATAMIQ. Следваща стъпка ще бъде приемането на предложението от Съвета, което се очаква да стане факт на 28 ноември. Следва публикуване в официалния вестник на Европейския съюз. Директивата ще влезе в сила 20 дни след датата на публикацията, а правилата ще станат приложими между 2024 г. и 2028 г. в следната последователност:

 

    • От 1 януари 2024 г. за компаниите с т.нар. широк обществен интерес (с над 500 служители), спрямо които вече се прилага законодателството относно оповестяването на нефинансова информация, в дължимите отчети през 2025 г.;

    • От 1 януари 2025 г. за големи предприятия, които понастоящем не са в обхвата на директивата за предоставяне на нефинансова информация (с над 250 служители и/или 40 млн.евро оборот и/или 20 млн. евро общи активи), в дължимите отчети през 2026 г.;

    • От 1 януари 2026 г. за малки и средни предприятия, чиито ценни книжа са регистрирани на регулираните пазари, по отношение на отчетите за 2027 г.

Новите правила ще бъдат приложими за всички големи компании, независимо дали са регистрирани на регулираните пазари, или не. Те ще носят отговорност и на ниво дъщерните си дружества. Неевропейските корпорации със значителна дейност в Европейския Съюз (с оборот над 150 млн. евро в ЕС) също ще трябва да се съобразят с нея. Малките и средните предприятия с регистрация на регулираните пазари ще имат време да се адаптират към новите правила. Общата оценка е, че около 50 000 компании, развиващи дейност в ЕС, ще попаднат в полето на действие на директивата CSRD.

Този нормативен акт ще ускори зелената трансформация в полза на всички нас – потребители, инвеститори, партньори на бизнеса и обществото като цяло“, обобщиха значението на документа от ATAMIQ. „В светлината на тази тенденция компанията ни притежава ценни ресурси, опит и експертиза в полза на бизнеса. Предлагаме комплексни решения за високотехнологичното оборудване, което открива нови хоризонти в области като управлението на водите, отпадъците и зелената енергия, изцяло в духа на корпоративна мисия на ATAMIQ: „Партньор на индустрията в зеления преход“.

Източник на снимковия материал: ATAMIQ (АТАМИК), freepik.com

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Atamiq.com / Атамик ЕАД
https://atamiq.com