Проф. Емил Михайлов, декан на ФММ в ХТМУ: Уча студентите на критично мислене, с което да взимат правилни решения

05.11.2021 г.11 мин.

По повод Деня на металурга, който честваме на 5 ноември, Инженер.bg се обърна към проф. Емил Михайлов – декан на Факултета по металургия и материалознание на Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ), за да обсъдим най-актуалните въпроси за металургията, поставена в контекста на съвременните технологии и стремежа към въглеродна неутралност. А защо специалността Металургия в ХТМУ е уникална за страната ни и как се подготвят студентите в нея, ще научите в следващите редове.

Емил Михайлов е професор и доктор по Металургия (Металургична топлотехника) в ХТМУ – София. Декан е на Факултета по металургия и материалознание. Бил е зам.-ректор по НД на ХТМУ. Има три години индустриален опит в Стомана индъстри в областта на енергийната, екологична и технологична ефективност. Член е на Комитета по въглища и стомана към ЕК в Брюксел и е индустриален експерт към Световната банка във Вашингтон. Член е на колективи, разработващи Оценки за въздействие върху околната среда и Заявления за издаване на комплексно разрешително за работа на редица фирми от металургичната, химическата промишленост и енергетиката.

Научните му изследвания са в областта на енергийната ефективност на промишлените инсталации и топлинната диагностика на промишлени инсталации с цел оценяване на реалното състояние за вземане на решения за експлоатация в процедурите по предсказващо поддържане на оборудването.

На 5 ноември честваме Деня на металурга, а ХТМУ е с утвърдени традиции в тази област. Разкажете ни какви специалисти подготвя Факултета по металургия и материалознание (ФММ).

Във Факултетът по металургия и материалознание, единствено в страната, се подготвят инженери по специалностите от професионалното направление металургия за нуждите на металургичната промишленост, металолеенето и някои клонове на машиностроенето. За осигуряване на обучението през годините са създадени и развити специализирани лаборатории, които са единствени по рода си в нашата страна, а обучението в специалност Металургия включва общообразователен и специализиращ фундамент със специализиращи дисциплини, групирани в модулни структури, преподавани единствено във ФММ. Всичко това прави Факултета по металургия и материалознание и обучението по металургия уникални за страната.

От 2020 г. специалността Металургия е защитена специалност и обучаваните студенти са освободени от семестриални такси.

През последните години и в настоящия момент в професионално направление Металургия се обучават студенти по две бакалавърски, седем магистърски и шест докторски специалности. Образованието в бакалавърската степен е по специалностите Металургия и Енергийна и екологична ефективност. Целта на обучението по Металургия е изграждане на специалисти с критично мислене, притежаващи способност за анализиране и креативно използване на знания и умения при разработване, приложение и трансфериране на иновативни технологични, енергийно ефективни и екологосъобразни решения в условията на дигиталната икономика.

Каква е материалната база, в която се подготвят бъдещите инженери? Какви са новите тенденции и технологии, които са заложени в образованието в областта на металургията?

Практическите упражнения, свързани с изучаване на технологиите за получаване и обработване на цветни и черни метали и сплави и формиране на техните специфични свойства за съответните по-нататъшни приложения, се осъществява в лаборатории, оборудвани със специализирана апаратура и лабораторни инсталации, разположени на територията на ХТМУ. В тях студентите добиват практически умения за енергоефективното и екологично реализиране на различните производствени технологии, методи за анализ и характеризиране на металите и сплавите. Това се осъществява в лабораториите: по електрохидрометалургия; по рециклиране на цветни и благородни метали; по металургични технологии; по характеризиране на метали и сплави; по енергийно характеризиране на конвенционални и алтернативни енергоносители; и по интелигентна топлинна диагностика.

Дигиталната трансформация и пандемичните условия, в които се провежда образованието през 2020 г. и 2021 г. , налагат като основно предизвикателство обучението на специалисти, които да могат да участват в разработването, трансферирането, оценяването, управлението и поддържането на новите технологии в условията на Индустрия 4.0.

Реализирането на обучението в тези условия наложи ускорено приложение на новите образователни методи и технологии, търсене на баланс между присъственото, електронно и дистанционно обучение и съобразяването му с условията, произтичащи от здравната обстановка, под формата на хибридно обучение и приложение на дигиталните технологии. Прилага се онлайн достъп за участие в лекционни и семинарни обучителни курсове, провеждане на дискусии при решаване на проектни задачи, казуси, дипломни работи, докторантури и др., използват се облачните структури за изграждане на виртуални бази данни с образователно съдържание и използване на наличните електронни ресурси в интернет пространството. Увеличена бе честотата и засилена тежестта на текущото оценяване и индивидуалната работа на студентите в крайната оценка. Адаптирано бе практическото обучение на студентите към съвременните условия с отчитане на реалната здравна обстановка при организиране на изнесени обучения, производствени екскурзии и др.

Успешна ли е реализацията на Вашите възпитаници на пазара на труда?

Завършващите студенти намират успешна реализация в различните фирми от металургичната индустрия и свързаните с нея производства. Повечето от фирмите в металургичната индустрия в нашата страна са част от международни холдингови структури и други индустриални обединения. Успешната реализация на нашите студенти и на ръководни позиции в тези структури показва, че тяхната компетентност отговаря на високите индустриални стандарти в областта на безопасната работа, екологията, енергийната ефективност и приложението на съвременните дигитални технологии, както на национално така и на международно ниво. Същевременно, поради остарелите негативни асоциации за условията на труд в металургичните производства и слабия интерес към инженерните науки, се наблюдава недостиг на инженери, независимо от статистиката, която показва, че приблизително 90% от завършващите инженери-металурзи до една година започват работа по специалността.

Какво е най-важното, на което искате да научите Вашите студенти?

На критично мислене, което да им позволи да взимат правилни решения при разрешаване на различни нестандартни производствени казуси чрез използване на получените теоретични знания и практически умения в комбинация с нови такива и специфична информация. Тя от своя страна трябва да бъде отсята от огромното налично количество в различните бази данни, за да могат да се реализират успешно в условията на цифровата икономика.

Какви са новите тенденции в пазарно и технологично отношение в сферата на металургията?

Политиките на ЕС относно климатичните промени, въглеродният неутралитет и дигитализацията на икономиката са новите предизвикателства пред индустрията и в частност пред металургичните производители. Това стимулира търсенето и прилагането на иновативни решения и технологии чрез внедряване на нисковъглеродни технологии и подобряване енергийната и екологична ефективност.

Къде е мястото на българската металургия на европейската и световна карта?

Статистическите данни, които се представят в годишните доклади на БАМИ, говорят недвусмислено за конкурентоспособността на съвременната българска металургия, която има висока специализация в цветната металургия.

При реализирането на дейностите, произтичащи от европейската „зелена сделка“ и цифровата трансформация, металургичните производители трябва да осигурят необходимите метали, чието търсене и потребление за производството и експлоатацията на ВЕИ, електромобили, и др., се очаква да нарасне многократно. Това определя и мястото на металургията, като перспективен отрасъл и незаменим фактор за реализиране на бъдещите политики и свързаните с това технологии на европейско и национално ниво.

По какъв начин стремежът към енергийна ефективност и екосъобразност се отразява на бранша? Какво предстои пред металургичния сектор в това отношение?

Екологичните изисквания, на които трябваше да отговори нашата индустрия след приемането на България в ЕС, наложиха през годините във фирмите от металургичната промишленост да бъдат реализирани значителни инвестиционни проекти за въвеждане на най-съвременните технологии и оборудване с цел опазването на околната среда, намаляването на енергийните разходи, подобряването на условията на труд и разработването на нови продукти и изделия с по-висока добавена стойност. Осъществяването на тези проекти е свързано с прилагане на кръгова икономика и комплексно оползотворяване на суровините. Този процес на обновление, продължаващ и днес, превърна тези производства във високотехнологични и екологосъобразни. В същото време тези технологии по принцип са с висока енергийна интензивност. Това характеризира металургичните производства като високотехнологични и енергоинтензивни.

Търсенето на пътища и реализирането на проекти за подобряване на енергийната ефективност на тези производства чрез синхронизиране на процесите и разработване на подходи и алгоритми за многопараметрично оптимизиране и управление на процесите и производството е неразривно свързано с реализирането на поставените цели в политиките по климата за нисковъглеродна и цифрова икономика, тъй като намаляването на потреблението на енергия е свързано с намаляване на емисиите на парникови газове.

Какво пожелавате на Вашите колеги и възпитаници по повод празника?

На всички пожелавам здраве и мъдрост, за да преминем през предизвикателствата, които ни заобикалят.

Източник на снимковия материал: ХТМУ

Тагове: металургия, образование, химическа промишленост

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Химикотехнологичен и металургичен университет
https://uctm.edu/bg/