Специална брошура на Festo съветва проектантите как да осигурят функционална безопасност на проектите за автоматизация

20.11.2020 г.6 мин.

За всеки проектант едно от най-важните изисквания при изготвянето на проект за индустриална автоматизация е гарантираната безопасност на оборудването. Ето защо Festo произвежда и предлага продукти и решения, чието използване е предпоставка за постигане на безопасно, лесно и ефективно внедряване на разработките. „За Festo качеството има много аспекти, един от които е безопасната експлоатация на оборудването. Затова нашите технологии за автоматизация са неразривно свързани с безопасността, като гарантират сигурно и безопасно работно пространство“, информираха за Инженер.bg от Фесто ЕООД.

 

„Нашата специална брошура Ръководство за безопасност на машините и системите“ съдържа 140 страници информация относно това как проектантите и конструкторите могат най-добре да създават безопасно оборудване за автоматизация на технологични процеси и промишлени системи, както и как успешно да спазват нормативните изисквания за безопасност“, допълниха от българския офис на немския технологичен лидер.

За да намалите риска – мислете превантивно

Машините трябва да бъдат проектирани по начин, който предпазва хората, животните, имуществото и околната среда от вреди. Целта е да се предотвратят щети от всякакъв тип. „Използването на пневматични и електрически компоненти с функции за безопасност на Festo Ви дава сигурност, че мерките за безопасност се прилагат в съответствие с Директивата на ЕС за машинното оборудване“, поясниха от Фесто.

Брошурата „Ръководство за безопасност на машините и системите“ обхваща основните въпроси относно използването на пневматично и електрическо оборудване с функции за безопасност:

 • Защо да се използват пневматични и електрически компоненти с функции за безопасност;

 • Как може да бъде определен рискът, който дадена машина или свързана с нея друга машина представляват по отношение на оператора или потребителя;

 • Кои директиви и стандарти се прилагат;

 • Какви защитни мерки се предприемат на тази база;

 • Кои са най-често използваните защитни мерки?

Директивата на ЕС за машинното оборудване 2006/42/ЕС дефинира как се прави оценка на риска за всяко машинно оборудване. Това спомага за разработването и определянето на целите на безопасността. Те се постигат чрез прилагане на различни пасивни защитни мерки и функции за безопасност. Решения с функции за безопасност като компоненти, вериги и инженерингови разработки улесняват постигането на безопасно функциониране на оборудването. Надеждната работа на машините трябва да е възможна във всички режими на работа и етапи от техния експлоатационен живот.

Festo предлага решения с функции за безопасност при:

 • Пускане в експлоатация;

 • Автоматично/ръчно управление;

 • Настройка;

 • Аварийни функции;

 • Предотвратяване на нежелано стартиране;

 • Сервиз/поддръжка.

Двете страни на задачата: сигурност и безопасност

„Проектите по безопасност на оборудването имат две страни. От една страна, те трябва да осигуряват защита на хората и околната среда срещу опасностите, причинени от машините и системите. От друга страна, те следва също да защитават машините и системите от външни заплахи, например от хакери“, поясниха от Фесто.

Сигурност на машини и системи

Външните заплахи могат да включват неоторизиран достъп, вируси, т.нар. „троянски коне“ и др.

Цели на сигурността са:

 • Поверителност: Без достъп до системи или данни, за които конкретното лице няма оторизация;

 • Интегритет: Системите или данните не могат да бъдат променяни без оторизация;

 • Достъпност: Осигуряване на безпрепятствен оторизиран достъп до системите или данните.

Постигането на тези цели изисква мерки, които гарантират защита на данните, личните права и информацията. Те също са предпоставка за безопасност.

Безопасност на машини и системи

Машините и системите не трябва да представляват опасност за хората и околната среда.

Цели на безопасността на машинното оборудване са:

 • Безопасност на машината: Защита срещу опасности, причинени от машина или система (защитни мерки и функционална безопасност);

 • Безопасност при работа: Защита срещу опасности, свързани с използването на машина или система.

Постигането на тези цели води до мерки за предотвратяване на наранявания и опасности за здравето.

„Брошурата на Festo прави обстоен преглед на продуктите и решенията на компанията с функции за безопасност при автоматизация на технологични процеси и системи. Тя може да бъде изтеглена безплатно от сайта на Festo. Запознайте се с нея на www.festo.com/safety“, коментираха в заключение от Фесто.

Източник на снимковия материал: Фесто ЕООД, Festo

Тагове: Festo, проектиране, процесна автоматизация, Фесто

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Фесто ЕООД
www.festo.bg