ВИДЕО: Базово изискване за спринклерните инсталации е да осигуряват безопасност

7 мин.

Семинар представи принципи и специфики при проектирането на съвременни спринклерни системи. Специално внимание бе обърнато на утвърдените международни стандарти в областта на спринклерните инсталации. Основният акцент в разгледаната тематика бе поставен върху принципите една противопожарна инсталация да осигурява безопасност. Домакин на събитието бе Адара Инженеринг, дистрибутор на Grundfos за България. Лектор на семинара бе инж. Георги Петров от Грундфос България.

 „Целта на една спринклерна инсталация е да се включи веднага, за да започне да ограничава и гаси максимално бързо възникналия пожар. Това е най-отговорната инсталация в една сграда, затова при проектирането, изпълнението и тестването й не бива да се правят никакви компромиси“, категоричен е инж. Петров.


Утвърдени международни стандарти за противопожарни инсталации

Международните стандарти в областта на противопожарните инсталации са много, като едни от най-утвърдените са NFPA и VdS, а за Европа и съответните EN. „Най-сериозни са изискванията в стандартите, използвани в областта на застраховането. Пример за такъв стандарт е немският VdS, който се ползва с много голям авторитет в Европа. Напълно логично е инвеститорът на една сграда да изпълни противопожарната инсталация в съответствие с VdS, когато ще я експлоатира след завършването й, защото това означава, че застрахователните му вноски ще бъдат много по-малки“, заяви лекторът.

Европейският противопожарен стандарт EN 12845, който е хармонизиран и като БДС регламентира изискванията към стационарни противопожарни инсталации, автоматични спринклерни инсталации, към тяхното проектиране, монтиране и поддръжка. „За разлика от стандартите VdS и NFPA, в които се съдържат конкретни изисквания към характеристиките, конструкцията и материалите на използваните помпи, в EN 12845 отсъстват такива. За сметка на това с prEN 12259 се въвеждат конкретни изисквания към помпите в спринклерните системи“, посочи лекторът.

Стандартът prEN 12259 също е хармонизиран като БДС. В действащата в момента Наредба Iз-1971 се съдържа изрично изискване да се спазват и двата стандарта БДС EN 12845 и БДС EN 12259. „Европейската комисия не е определила сертифициращ орган по посочените стандарти, който следва да бъде независима организация. Затова издаването на сертификати е невъзможно на този етап, а наличието на такива повдига съмнения за тяхната истинност. По тази причина Grundfos издава само Декларация за съответствие със съответните европейски стандарти“, поясни г-н Петров.


Изисквания към работните помпи на спринклерните инсталации

Втората част на семинарната програма бе посветена на елементната база на спринклерните инсталации, и по-специално на работните помпи. „В prEN 12259 се съдържат следните изисквания: работното колело на помпата да е от бронз или по-добър материал, корпусът да е от чугун или от по-добър материал, валът – от неръждаема стомана, а двигателите да са със степен за защита най-малко IP55. Задължително е, също така, монтирането на съединител между хидравличната част и двигателя“, заяви г-н Петров.

Относно QH-харакетристиката на помпите стандартът prEN 12259 адресира към изискванията, посочени в Глава 10 на EN 12845, например 0% нестабилност (стабилна крива). Двигателят на помпите следва да е толкова мощен, че да може да покрие работна точка с NPSH 16 метра, както и нетната положителна смукателна височина (NPSH) да не надвишава 5 метра в работната точка на помпата. „Тези изисквания принуждават производителите на противопожарни помпи да залагат на по-мощни от необходимото двигатели. Това, обаче, е обяснимо, защото при спринклерните инсталации сигурността е най-важна“, подчерта инж. Петров.

Лекторът обърна специално внимание и на броя на работните помпи, като посочи, че у нас обикновено се работи с една основна помпа с електродвигател и една резервна помпа с електродвигател. „В Европа най-често се залагат една работна помпа с електродвигател и една резервна помпа с дизелов двигател. Много рядко инсталациите се проектират с две, три и повече работни и една резервна помпа, защото колкото по-голям е броят на помпите, толкова по-трудно се настройва работното налягане от инсталатора“, допълни той.

Разгледани бяха и


всички останали елементи на спринклерните инсталации

включително смукателният тръбопровод, използваните кранове, съдът за пълнене и обезвъздушаване, предпазните клапани, двата последователно свързани пресостати и мн. др. „Искам да акцентирам, че ел.таблата на помпите са без вградени защити, което е изключително важно, защото веднъж пуснати спринклерните помпи трябва да се спират единствено от човек“, подчерта Георги Петров.


Каква е функцията на пилотната помпа?

Пилотната помпа работи като стандартна водоснабдителна помпа. „Препоръчително е да няма защити. Обикновено дебитът на пилотните помпи е 2 или 3 куб.м. на час., независимо от големината на инсталацията. Това е така, защото единствената задача на пилотната помпа е да покрива загубите в системата“, посочи лекторът. „Не бива пилотната помпа да е с голям дебит, защото идеята е тя да не може да покрие дебита, осигуряван от работната помпа“, допълни той.

Мембранният съд, който е друг елемент на една спринклерна инсталация покрива работата на една пилотна помпа, така че тя да не се включва прекалено често. „Изчисляването на обемът му му следва да се базира на пилотната помпа“, посочи инж. Петров.

Всяка спринклерна инсталация следва да разполага с тестова линия, която задължително разполага с шибърен кран. Тестовата линия трябва да има способността да имитира пълния дебит на работната помпа, подчерта той.


Противопожарните системи са с цвят RAL 3000

Стандартите EN 12845 и prEN 12259 нямат изискване към цвета на помпената система, но Наредба Iз-1971 регламентира задължителното използване на червен цвят – RAL 3000, за помпите и всички елементи, през които протича водата.


Източник на снимковия материал: Инженер.bg

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Адара Инженеринг ЕООД
http://www.adara-bg.com/

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Грундфос „Сградно строителство“
http://bg.grundfos.com/