Измерване и анализ на работните параметри на хладилни системи – част 1

14.02.2017 г.5 мин.

За да се установи причината за конкретен технически проблем или да се оцени състоянието и ефективността на дадена хладилна или термопомпена система, е необходимо правилното измерване и анализ на определени работни параметри. Ключът към идентифициране на поведението на хладилната система е разбирането на това как тези параметри взаимодействат помежду си. Подробно по темата, в няколко поредни материала, доказаният специалист по хладилни и термопомпени системи маг. инж. Светослав Влашки ще запознае читателите на Инженер.bg.


хладилни системи


Инж. Светослав Влашки


Какво се измерва?

Четири са ключовите точки в хладилната система, в които трябва да се определи състоянието на хладилния агент. Параметрите, които трябва да бъдат измерени или определени, са:

 - Изхода на изпарителя – налягането и температурата на изпарение, температурата на студените пари и прегрева;

 - Изхода на компресора – налягането на засмукване, смукателната температура на насищане (СТН), температурата на засмукване и смукателния прегрев;

 - Изхода на компресора – налягането на нагнетяване, нагнетателната температура на насищане (НТН) и температурата на горещите пари;

 - Изхода на регулиращия вентил (РВ) – налягането и температурата на насищане на течния хладилен агент, температурата на течността и подохлаждането.

 

Информацията за състоянието на хладилния агент в тези четири точки почти винаги е достатъчна, за да бъде правилно разчетено поведението на хладилната система. Останалите параметри в хладилната система са помощни.

 

В следната таблица са описани основните параметри, които трябва да бъдат измерени с цел анализиране поведението на дадена хладилна система:


Параметър Означение Дименсия Стойност
Изпарител
 Налягане на изпарение p0 [bar]  
 Температура на изпарение* t0 [oC]  
 Температура на изхода t0h [oC]  
 Прегрев* Δt0h [K]  
 Температура на входящия въздух / вода tA1 / tW1 [oC]  
 Входяща температурна разлика DT1 [K]  

Компресор

 Налягане на засмукване ps [bar]  
 Смукателна температура на насищане (СТН) SST [oC]  
 Температура на засмукване ts [oC]  
 Смукателен прегрев Δt0hs [K]  
 Налягане на нагнетяване pd [bar]  

 Нагнетателна температура на насищане (НТН)

SDT [oC]  
 Температура на нагнетяване td [oC]  
 Работен ток I [A]  
Кондензатор
 Налягане на кондензация pc [bar]  
 Температура на кондензация* tc [oC]  
 Температура на входа tch [oC]  

 Налягане на хладилния агент на изхода

pcu [bar]  
 Температура на насищане на изхода tcusat [oC]  
 Температура на изхода tcu [oC]  
 Подохлаждане* Δtcu [K]  
 Температура на входящия въздух / вода tA1 / tW1 [oC]  
 Входяща температурна разлика DT1 [K]  
Регулиращ вентил
 Налягане на хладилния агент на входа pvcu [bar]  
 Температура на насищане на хладилния агент на входа tvsat [oC]  
 Температура на хладилния агент на входа tvcu [oC]  
 Подохлаждане на входа Δtvcu [K]  


 Основни работни параметри на хладилната система в ln p-h диаграма


 

* Дефиниция на по-важните термини:

  - Температура на изпарение – температурата на насищане върху дясната гранична крива в lnp-h диаграмата, съответстваща на измереното налягане на изпарение

  - Температура на кондензация - температурата на насищане върху дясната гранична крива в lnp-h диаграмата, съответстваща на измереното налягане на кондензация

  - Прегрев – разликата между измерената температура и температурата на насищане на хладилния агент при съответното налягане

  - Подохлаждане – разликата между температурата на насищане при съответното налягане и измерената температура на хладилния агент

 

Източник на снимковия материал: Инж. Светослав Влашки