КМТ Сервиз представя 10 приложения, в които мониторингът на течове на газ е от решаващо значение за безопасността

09.06.2024 г.5 мин.

Наличието на газ в индустриална среда е сред невидимите заплахи, които потенциално биха могли да навредят на човешкото здраве, на околната среда, а също и да нанесат материални щети. Ето защо откриването на газ и течове на газ е сред процесите с ключово значение за безопасността, които имат своите съвременни и надеждни технологични решения. Едно от тях е термичното изображение, чрез което се улавят и визуализират аномалии в енергийните нива, а повече по темата пред Инженер.bg разказаха от доказаната фирма КМТ Сервиз, специализирана в търговията с контролно-измервателна апаратура и решения за мониторинг на инфраструктурни системи.

Термичното изображение използва специализирани камери за улавяне и визуализиране на инфрачервена енергия, излъчвана от обекти и организми. Тази технология може да се използва за идентифициране на аномалии в енергийните нива, които показват наличието на невидими заплахи като изтичане на газ, пожари или биологични опасности. Това позволява ранно откриване и предотвратяване на потенциално опасни ситуации“, обясниха от КМТ Сервиз.

Но всъщност кога и къде е важно откриването на газове, особено в индустриална среда? Ето 10 приложения:

1. Наличие на токсични газове: Токсичните газове, като въглероден оксид (CO), серен диоксид (SO2), азотен диоксид (NO2) и сероводород (H2S), могат да са изключително вредни за човешкото здраве. Ето защо непрекъснатият мониторинг на тяхното наличие гарантира безопасност и спазване на нормативните указания;

2. Промишлени емисии: Наблюдението на емисиите на замърсители в атмосферата помага на индустриите да поддържат екологично съответствие със съвременните стандарти и да предотвратяват изтичането на вредни газове във въздуха;

3. Безопасност на работното място: Безопасността на работниците и служителите в отрасли, в които е възможно излагане на вредни газове, би могла да се гарантира чрез газови детектори. Тези устройства предоставят ранни предупреждения за изтичане на газ, като по този начин позволят бърза евакуация и предотвратяват инциденти или здравословни проблеми, причинени от вдишването им;

4. Боравене с опасни материали: Аналогично, в съоръженията, в които се съхраняват или обработват опасни материали, е важно да се наблюдава наличието на токсични или запалими газове. Те могат да се отделят по време на транспортиране, съхранение или работа с тези материали;

5. Затворени пространства: При работа в затворени пространства, като резервоари или тунели, съществува сериозен риск от злополуки при натрупване на газове, които могат да изместят кислорода или да представляват опасност за здравето при вдишване;

6. Пожарогасене и реакция при извънредни ситуации: При подобни бедствия или извънредни случаи, идентификацията на опасни газове помага да се предприемат необходимите действия и да се гарантира личната безопасност и тази на околните;

7. Лабораторна безопасност: В някои лаборатории се наблюдават или произвеждат, а също и се провеждат експерименти или се съхраняват газове, които могат да бъдат потенциална заплаха за лаборантите. Ето защо наблюдението на течове помага да се защитят учените и да се предотвратят инциденти, както и да се гарантира спазването на протоколите за безопасност;

8. Минни дейности: В мините се следят нивата на газове като метан или въглероден окис, тъй като ранното им откриване е от решаващо значение за предотвратяване на експлозии и гарантиране на безопасността на миньорите;

9. Нефтена и газова промишленост: В тези приложения е важно да се наблюдават тръбопроводи, резервоари за съхранение и рафинерии за течове или изпускане на запалими или токсични газове. Това би могло да предотврати инциденти, да защити околната среда и разбира се, да поддържа съответствие с индустриалните разпоредби;

10. Мониторинг на околната среда: Измерването и наблюдението на нивата на атмосферни замърсители предоставя данни, необходими за оценка на качеството на въздуха, идентифициране на източниците на замърсяване и разработване на стратегии за смекчаване на въздействието върху околната среда.

В заключение, технологиите за термично изображение и откриване на газ, които споменахме, са в състояние да осигурят адекватен и навременен мониторинг на невидими заплахи, каквито са газовете. Такова оборудване се предлага от бранда Satir, включен в нашето портфолио“, допълниха още от КМТ Сервиз.

Източник на снимковия материал: КМТ Сервиз, Satir, canva.com

Тагове: безопасност, газ детекция, КМТ Сервиз

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

КМТ Сервиз ЕООД
www.kmtservice.bg