Техническа иновация на WAGO по проекта „Измервателни системи 2020“

21.02.2015 г.3 мин.

Изграждането на интелигентни мрежи изисква освен измервателна техника и допълнителни технически съоръжения за управление и контрол. За тази цел ще бъдат използвани т.нар. „контролни блокове“, които са важен елемент от амбициозния технически проект „Измервателни системи 2020“ на Секцията за мрежова техника и експлоатация на електрически мрежи FNN към Професионалната асоциация на електроинженерите в Германия (VDE). Контролният блок, който все още е в процес на разработка, ще играе централна роля в проекта. Той ще осигурява изпълнението на командите по превключване и контрол на потребители и доставчици. Посредством контролер и четири релета, контролният блок ще управлява, също така, енергийния мениджмънт на възобновяемите източници на енергия, като включва и изключва доставчици или управлява включените товари, например, в една сграда или уличното осветление.„WAGO вече има техническо решение, което отговаря на изискванията и спецификациите за контролни блокове по проекта „Измервателни системи 2020“. Това са контролерите от системата WAGO-I/O-SYSTEM 750: Linux средата на контролера PFC200 позволява криптиране на данните чрез TLS 1.2. (Transport Layer Security). Освен защитни функции, платформата на контролерите PFC200, поддържа комуникационен протокол, независещ от полевата шина. Това позволява двупосочна комуникация, например чрез IEC 60870/61850 или Modbus TCP“, съобщиха за Инженер.bg от българския офис на водещата немска компания.Системата I/O на WAGO може да бъде разширена с мрежови адаптери, така че да обслужва различни типове полеви шини. Имайки предвид крайния потребител, системата може да изпълнява не само функцията на контролен блок по програмата „Измервателни системи 2020“, но също така да осъществява контрол на потребителите в рамките на системата за сградна автоматизация, климатичните и вентилационните системи, осветлението, автоматизацията и управлението на енергопотреблението в комуникационна среда на KNX, DALI, LonWorks, BACnet или EnOcean. От гледна точка на хардуера, контролният блок ще се монтира заедно с интелигентния електромер и маршрутизатор на място в таблото на потребителя.


Интелигентните измервателни системи играят ключова роля в съвременните електроразпределителни мрежи. Те осигуряват на потребителите прозрачност на данните за консумираната електроенергия и предоставят на енергийните доставчици основа за оптимален енергиен мениджмънт. Към настоящия момент интелигентните измервателни уреди отчитат консумираната електроенергия, но те все още нямат технологична възможност за индивидуален контрол на потребителите и доставчиците.Източник на снимковия материал: WAGO, ВАГО България

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

ВАГО България ООД
www.wago.com/bg