Grundfos Energy Check, или как да встъпите в бъдещето с оптимизирани и енергийно ефективни помпени системи

14.05.2022 г.6 мин.

Колко предполагате, че е консумацията на електроенергия от помпено оборудване в световен мащаб? Отговорът е 10% повече отколкото бихте си помислили, нали? И тъй като тенденциите несъмнено водят към повишаване на глобалното потребление на електроенергия, то единственият начин светът да се справи с това е чрез енергийно ефективни решения. Ето защо, в ролята си на лидер в помпените системи, Grundfos предоставя на своите клиенти услугата Energy Check (Енергийна проверка), с която им дава възможност да проправят своя път към бъдещето. „Ако всеки премине към използването на енергийно ефективни помпи, могат да се спестят до 4% от общото потребление на ел. енергия в света. При това чрез Energy Check позитивите са за три страни нашите клиенти, крайните потребители и ние“, коментираха от Грундфос България. Ето какво още разказаха по темата от българското дъщерно дружество пред Инженер.bg.

„Общата стойност на помпата се образува от 3 параметъра – стойност на помпа (5%), сервизни и експлоатационни разходи (10%) и стойност на консумираната електроенергия (85%). Energy Check на Grundfos е услуга, чрез която могат да се намалят разходите именно по най-голямото перо. Най-общо тя включва обследване на наличното помпено оборудване, анализ и предложение за оптимизация на системите“, поясниха от Грундфос България.

Какво включва Grundfos Energy Check?

 • Организиране среща с клиента за енергийна проверка;
 • Енергийна проверка – снемане на информацията от съществуващото помпено оборудване;
 • Имплементиране на данните в програма на Grundfos и изпращането им на клиента;
 • Изготвяне на доклад за енергийната ефективност и представянето му пред клиента;
 • Инсталиране на новото помпено оборудване.

„По време на енергийната проверка са необходими следните данни: Дебит и напор на помпата; Консумирана ел. мощност и цена на ел. енергията; Експлоатационен период; Състояние на помпите и помпеното помещение. Освен това, ние проучваме: Исканото от клиента време за изплащане; Специални нужди в ежедневната работа на помпите; Грешки и проблеми в съществуващата система; Плановете за промяна на съществуващата инсталация; Политиката за околната среда на обекта“, поясниха от компанията.

Какво съдържа докладът от енергийната проверка?

Изготвяйки доклада от проверката, оторизираните специалисти от Grundfos предоставят:

 • Обща картина за съществуващото помпено оборудване – вид помпи , консумирана ел. енергия и др.;
 • Препоръки за оптимизация и предложения за подходящи енергийно ефективни модели помпи Grundfos за съответното приложение;
 • Потенциални спестявания в kWh и редуцирани вредни емисии CO2;
 • Време за изпащане на новото оборудване.

Как се идентифицират помпите с най-голям потенциал за оптимизация?

Потенциалът за високи енергийни спестявания и кратък период на изплащане на инвестицията в ново оборудване зависи от пет основни фактора:

 • Мощност на мотора: Мотор с по-малка мощност може да генерира по-малки спестявания на електроенергия. В същото време по-голямата мощност е възможно да изисква по-прецизна техническа обосновка за замяната с ново оборудване;
 • Възраст на помпата: Тъй като помпените технологии се усъвършенстват значително с всеки изминал ден, е много вероятно по-старите помпи да бъдат по-ниско ефективни от съвременните;
 • Експлоатация: Тук равносметката е проста – колкото повече часове работи една нискоефективна помпа, толкова по-голям потенциал за спестявания предлага;
 • Цена на електроенергията: Ако потребителят плаща висока цена за електроенергия, то след модернизация на помпената система срокът за изплащане на новото оборудване ще бъде къс;
 • Грешно оразмерени помпи: Често проектантите преоразмеряват помпите, за да избегнат неточности в калкулацията на системата. Но ако помпата е грешно оразмерена, експлоатационните разходи за електроенергия и поддръжка се повишават излишно. Дали дадена помпа е преоразмерена, може да се установи от: прекомерен шум на потока, силно пристегнат регулиращ клапан, голямо използване на байпас линията, честа смяна на уплътнения и лагери, пулсираща работа на помпата.

„Енергийният одит е един от най-сигурните начини за намаляване на консумацията на енергия от дадена помпена система. Ето защо редовната проверка на енергийната ефективност може да спести на Вас и Вашия бизнес значителни разходи. Чрез Grundfos Energy Check Вие ще получите подробен доклад за текущото състояние на всички помпени системи, които използвате, както и съвети и предложения за максимална оптимизация на инсталацията“, обобщиха от Грундфос България.

От Grundfos Energy Check биха могли да се възползват:

 • ESCO компании, занимаващи се с енергийна оптимизация;
 • Фасилити компании, управляващи различни видове сгради, включително жилищни, бизнес и търговски;
 • Хотели;
 • Болници;
 • Оранжерии;
 • Правителствени организации, управляващи сграден фонд.

„Ползите, които носят енергийният одит и обновяването на помпеното оборудване, могат да бъдат на първо място финансови – намаляване на енергийната консумация и режийните разходи, след това екологични – понижаване на вредните емисии, съответствие с регулаторните изисквания, принос към глобалните екологични цели, но също и ползи за самото оборудване – постигане на по-надеждна работа и по-дълъг живот на помпите и намаляване на времето за ремонт и поддръжка“, допълниха от дружеството.  

Източник на снимковия материал: Грундфос България, Grundfos

Тагове: Grundfos, ВиК, Грундфос България, енергетика, енергиен мениджмънт, ОВК, помпено оборудване

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Грундфос „Сградно строителство“
http://bg.grundfos.com/