Публично състезание за строителни материали, изделия и промишлени стоки обяви Община Тервел

15.01.2021 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Периодична доставка на строителни материали, изделия и промишлени стоки, необходими за ремонт, поддръжка и почистване на общински сгради и обекти по шест обособени позиции“ обяви Община Тервел на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Периодична доставка на строителни материали, изделия и промишлени стоки, необходими за ремонт, поддръжка и почистване на общински сгради и обекти по шест обособени позиции“ обяви Община Тервел на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 15.01.2021 г.

  • 04.02.2021 г.

  • 44190000: Доставки

  • 00110-2021-0003

  • https://app.eop.bg/today/103644