Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за изграждане на кабелни трасета и на покрито хале“ с две обособени позиции

21.09.2022 г.3 мин.

Възложител: Градски транспорт - Перник ЕООД

Предмет на поръчката: Извършване на проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи (СМР) за изграждане на кабелни трасета за захранване на зарядните станции и покрито хале за престой и зареждане на електрически автобуси. Настоящата обществена поръчка предвижда изготвяне на технически инвестиционни проекти по части, съгласно одобрени задания за проектиране, изпълнение на СМР в съответствие с изготвените проекти и количествено-стойностни сметки и упражняване на авторски надзор,   съгласно Техническа спецификация – Приложение № 1 към настоящите Указания.    
Изпълнението на дейностите по проектиране, строително-монтажни работи и авторски надзор, се възлагат като предмет на настоящата обществена поръчка в рамките на Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез въвеждане на екологосъобразен обществен електротранспорт в Перник“ по Процедура № BG16М1ОP002-5.004 „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замързяване на атмосферния въздух“, приоритетна ос „Подобряване качеството на атмосферния въздух“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и кохезионния фонд на Европейския съюз и съгласно административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) №  Д - 34 - 18 от 22.04.2020 г. Общата цел на проекта е подобряване качеството на въздуха в община Перник чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 и NОх от обществения транспорт и създаване на по-ефективен и екологичен обществен транспорт в община Перник с по-малко потребление на енергия и възможности за алтернативни форми на транспорт.

  • Възложител: Градски транспорт - Перник ЕООД

    Предмет на поръчката: Извършване на проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи (СМР) за изграждане на кабелни трасета за захранване на зарядните станции и покрито хале за престой и зареждане на електрически автобуси. Настоящата обществена поръчка предвижда изготвяне на технически инвестиционни проекти по части, съгласно одобрени задания за проектиране, изпълнение на СМР в съответствие с изготвените проекти и количествено-стойностни сметки и упражняване на авторски надзор,   съгласно Техническа спецификация – Приложение № 1 към настоящите Указания.    
    Изпълнението на дейностите по проектиране, строително-монтажни работи и авторски надзор, се възлагат като предмет на настоящата обществена поръчка в рамките на Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез въвеждане на екологосъобразен обществен електротранспорт в Перник“ по Процедура № BG16М1ОP002-5.004 „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замързяване на атмосферния въздух“, приоритетна ос „Подобряване качеството на атмосферния въздух“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и кохезионния фонд на Европейския съюз и съгласно административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) №  Д - 34 - 18 от 22.04.2020 г. Общата цел на проекта е подобряване качеството на въздуха в община Перник чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 и NОх от обществения транспорт и създаване на по-ефективен и екологичен обществен транспорт в община Перник с по-малко потребление на енергия и възможности за алтернативни форми на транспорт.

  • 21.09.2022 г.

  • 17.10.2022 г.

  • 05700-2022-0002

  • https://app.eop.bg/today/237342