Доставка и монтаж на технологично оборудване, и ремонт на съществуващо оборудване на пречиствателна станция за питейни води

25.11.2021 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет : "Доставка и монтаж на технологично оборудване, и ремонт на съществуващо оборудване на Пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ) - с. Плетена, Община Сатовча.", вклчючваща подмяна на аварирали елементи,  ремонт на съществуващо оборудване монтаж, настройка и пуск.

  • Обществена поръчка с предмет : "Доставка и монтаж на технологично оборудване, и ремонт на съществуващо оборудване на Пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ) - с. Плетена, Община Сатовча.", вклчючваща подмяна на аварирали елементи,  ремонт на съществуващо оборудване монтаж, настройка и пуск.

  • 25.11.2021 г.

  • 06.12.2021 г.

  • 45252130: Доставки

  • 00220-2021-0028

  • https://app.eop.bg/today/174066