Доставка на Масла, смазочни материали

21.09.2022 г.1 мин.

Възложител: СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП

Предмет на поръчката: Доставка на Масла, смазочни материали и автомобилни препарати за Териториалните поделения към Държавно предприятие - Североцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/ - Габрово

  • Възложител: СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП

    Предмет на поръчката: Доставка на Масла, смазочни материали и автомобилни препарати за Териториалните поделения към Държавно предприятие - Североцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/ - Габрово

  • 21.09.2022 г.

  • 03.10.2022 г.

  • 02712-2022-0066

  • https://app.eop.bg/today/237026