Алуминиев оксихлорид за дезинфекция на питейни води

19.09.2023 г.1 мин.

Възложител: КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА ЕООД

Предмет на поръчката: Изпълнение на периодични доставки по заявка от Възложителят на алуминиев оксихлорид за дезинфекция на питейни води, по заявки, в зависимост от потребностите на възложителя с включени всички разходи на доставчика до Пречиствателна станция за питейни води, с. Жиленци. 

Стоката да се доставя в бидони по 1000 литра /1150 кг./ - собственост на Изпълнителя.
Подробни указания за изискванията на възложителя към предмета на поръчката и начина на изпълнение са посочени в приложената Техническа спецификация, която е неразделна част от документацията на обществената поръчка.
 

 • Възложител: КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА ЕООД

  Предмет на поръчката: Изпълнение на периодични доставки по заявка от Възложителят на алуминиев оксихлорид за дезинфекция на питейни води, по заявки, в зависимост от потребностите на възложителя с включени всички разходи на доставчика до Пречиствателна станция за питейни води, с. Жиленци. 

  Стоката да се доставя в бидони по 1000 литра /1150 кг./ - собственост на Изпълнителя.
  Подробни указания за изискванията на възложителя към предмета на поръчката и начина на изпълнение са посочени в приложената Техническа спецификация, която е неразделна част от документацията на обществената поръчка.
   

 • 19.09.2023 г.

 • 20.10.2023 г.

 • 01752-2023-0003

 • https://app.eop.bg/today/318192