Siemens Teamcenter за MRO (Maintenance, Repair & Overhaul) – възможности за аутомотив индустрията

17.06.2022 г.6 мин.

Siemens Teamcenter MRO позволява на производители, собственици и обслужващи организации да поддържат сложни капиталови активи с данни за услуги в среда за управление на техническата поддръжка през целия жизнен цикъл на актива.

 • Service Data Management осигурява пълна видимост на конфигурацията и сервизни знания за сложни дълготрайни капиталови активи, включително състоянието и историята на всеки актив в експлоатация.
 • Управлението на сервизните събития позволява на OEM и доставчиците на услуги да уловят резултатите от сервизни дейности, извършвани на друго място в услугата на веригата на стойността. Таблото за управление на услугите предоставя поглед върху показателите, необходими за ефективно управление на ангажименти като напр. PBL (логистика, базирана на производителност) и SLA (ниво на обслужване споразумение) договори.
 • Управлението на логистичните записи интегрира създаването и управление на процеса на логистична поддръжка на данни в процес на продуктов инженеринг.
 • Планирането на поддръжката позволява на обслужващите организации да изпълняват планиране на поддръжка за активи, вариращи по сложност от отделни компоненти до цели машини, паркове и инсталации.
 • Изпълнението на поддръжката позволява на обслужващите организации да изпълняват подлежащи на одит процедури за поддръжка, запазване на преразглеждано събитие истории и заснемане на състоянието на ефективността/готовността на активите.
 • Управлението на материалите позволява на организациите да проследяват и управляват всички запаси от части, инструменти и оборудване, използвани за поддръжка, ремонт и ремонтират активите си.
 • Отчитането и анализът позволяват на организациите да проверяват оперативна информация, за да могат да разпознават тенденциите в производителност и надеждност на активите.

Siemens Teamcenter е признат от индустриалните анализатори като PLM платформа номер едно в света с повече инсталирани места отколкото всичките му конкуренти взети заедно.

Управление на сервизните данни:

 • Осигурява пълна видимост на активите и предлаганите услуги на организацията под контрол на конфигурацията
 • Подобрява проследяването на активите и използването на живота чрез използване на напълно дефинирани спецификации на жизнения цикъл
 • Позволява бързо генериране и цифрово разпространение на сервизни бюлетини
 • Инжектира управлявани от събития изживявания в услугите в затворен цикъл на процесите за подобряване на продукта към услугата
 • Отразява опасенията на сервизния екип в ранните фази на жизнения цикъл на продукта
 • Предоставя глобални познания за точката на обслужване
 • Управлява всички знания, свързани с актива, като същевременно осигурява достъп в контекста на конфигурацията на актива
 • Позволява на производителите и интеграторите на услуги да улавят и включат знания за активи и промени в конфигурацията, които произхождат от другаде във веригата на стойността на услугата
 • Сервизно табло за управление предоставя поглед върху ефективността на активите и процесите чрез ключови показатели за ефективност които позволяват успешни PBL и SLA бизнес договори

 Управление на логистичните записи

 • Осигурява единен източник на знания за продуктите и логистика за подобряване на сътрудничеството и управлението
 • Позволява подобрена производителност при създаване и управление на данни за логистична поддръжка
 • Улеснява подобряването на оценката и планирането на въздействието на промените в продуктовото инженерство, логистиката, производство и поддръжката
 • Подобрява отзивчивостта на клиентите чрез свързване на данните за логистична поддръжка с най-новите инженерни модификации

 Планиране на поддръжка

 • Позволява на обслужващите организации да улавят и прилагат най-добрите практики, свързани с поддръжката
 • Улеснява ефикасното планиране на индивидуални услуги
 • Минимизира разходите за поддръжка чрез улесняване на прогнозната поддръжка, ефективно планирани сервизни посещения и детайлен анализ на активите
 • Позволява на производителите и интеграторите на услуги да улавят и включат знания за активи и промени в конфигурацията, които произхождат от другаде във веригата на стойността на услугата

Изпълнение на поддръжка

 • Осигурява основа за прилагане на инициативи за качество
 • Ускорява цикъла на сервизно обслужване, като същевременно гарантира съответствие с одобрените планове за поддръжка
 • Привежда в съответствие целите на планирането с изпълнението на точката на обслужване и съответствието с конструктивната документация

Управление на материалите

 • Осигурява детайлна информация за материалите „от люлката до гроба“, видимост на инструментите и оборудването и проследяване на употребата в жизнения цикъл
 • Рационализира и подобрява операциите и използването на инвентара.

ДОГОВОР  №  BG16RFOP002-1.016-0009 „РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИОННИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА АУТОМОТИВ КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ ,  ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“,  СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ.

Източник на снимковия материал: Аутомотив Клъстер България

Тагове: Siemens, индустрия, сервиз