Общи условия

Общи условия за използване на сайтовете на Инженер.БГ ООД

 

I. Общи разпоредби

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайтовете на Инженер.БГ ООД (наричано по-долу само „Инженер.БГ“).

Интернет сайтове и мобилни приложения на Инженер.БГ ООД са Инженер.bg, Промо.bg, Борса.bg, ДигиталнаИндустрия.bg и BalkanEngineer.com („Сайтовете“). Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Инженер.БГ, с който получавате правото да използвате услугите на сайтовете за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и Инженер.БГ. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайтовете на Инженер.БГ.

Потребителите получават правото да използват услугите на сайтовете, наричани занапред в този документ и само „сайта“, единствено за лични/нетърговски цели.

II. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

„Потребител“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на който и да е от сайтовете на Инженер.БГ.

„Услуга/и“ на сайта включват:

- достъп до предоставяните през уеб браузър или мобилна версия информационни ресурси/данни на сайта/;

- получаване на имейл бюлетини от регистриралите се за услугата Потребители на сайта.

„Партньор“ е всяко лице, с което Инженер.БГ се намира в договорни отношения и от името на което Инженер.БГ има право да предоставя допълнителна информация за негови продукти/услуги на Потребители на сайта.

„Злонамерени атаки на трети лица“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

„Директен маркетинг“ - предлагане на стоки и услуги на Потребители по традиционна или електронна поща, по телефон или по друг директен начин.

III. Авторски права

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта, са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и води до гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

IV. Поверителност

Инженер.БГ е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. Във връзка с използването на услугите на сайтовете и приложенията ние обработваме лични данни при условията на нашата Политика за поверителност.

Инженер.БГ може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики. Данните за статистически цели се предоставят анонимизирани.

Данните Ви се използват за целите на Директния маркетинг само ако изрично сте дали съгласието си за това при регистрацията си за съотвения бюлетин.

Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в Общите условия за ползване на сайтовете и приложенията или Декларацията за поверителност, с която можете да се запознаете по-долу.

V. Органичаване на отговорността

Инженер.БГ прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Инженер.БГ не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство. Инженер.БГ полага разумни усилия да защити нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

Инженер.БГ не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

Инженер.БГ не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

Инженер.БГ има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези Общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

VI. Услуги, изискващи регистрация

Инженер.БГ си запазва правото да изисква регистрация за определени услуги.

Услугите са:

Потребителите се задължават да предоставят вярна, истинска и точна информация, като се съобразяват с изискванията на настоящите Общи условия.

VII. Промени

Инженер.БГ си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия са приети с решение на Управителите на Инженер.БГ и влизат в сила считано от 17.08.2020 г.

 

Декларация за поверителност

 

1. Администратор на лични данни основна информация:

Сайтовете (Инженер.bg, Промо.bg, Борса.bg, ДигиталнаИндустрия.bg и BalkanEngineer.com), са собственост на Инженер.БГ ООД ООД (по-долу „Сайтовете“ или „Сайтът“), ЕИК 201483080, със седалище и адрес на управление в  гр. София, р-н Младост, "Александър Малинов", 79А (по-долу Инженер.БГ).

Дружеството е установено в Република България и можете да се свържете с нас по следния начин:

Адрес: гр. София, ул. „Ресен“ бл. 599, офис 3

Електронен адрес:  office.engineer.bg@gmail.com или info.engineer.bg@gmail.com

Телефон:  02/4444 138 и мобилен: 0886 12 65 20

 

2. Видове лични данни:

2.1. За регистрация за нашите електронни бюлетини е необходимо да направите регистрация и да ни предоставите следните данни:

- Име и фамилия;

- Електронна поща;

- Други данни за връзка с Вас.

2.2. Допълнително за лични данни може да ни предоставите по Ваше желание за участие в анкети и проучвания.

2.3. За да ползвате някои от възможностите на нашите сайтове (Регистрация на запитване относно продукт/услуга; Зареждане на CV в Борса.bg и др.) предоставянето на данни е изцяло доброволно и по Ваше желание.

2.4. Поддържаме и необходимите лични данни на нашите клиенти, за целите на изпълнение на сключените с тях договори, както и за целите на изпълнение на задълженията ни съгласно Закона за счетоводството.

2.5. Данните на служителите ни се съхраняват съгласно изискванията на закона за целите на трудовото, осигурителното и данъчното право.

3. За какво използваме личните данни?

4. Бисквитки на сайта:

4.1. Бисквитките не се използват за индивидуализация на потребителите. Можете да регулирате ползването на бисквитки чрез настройките на Вашия браузър.

5. Комисия за защита на личните данни:

5.1. Комисията за защита на личните данни е надзорният орган, отговорен за наблюдението на прилагането на нормите за защита на личните данни.

5.2. Имате право да се обърнете с жалба към Комисията за защита на данните, ако считате, че правата Ви са нарушение.

Повече информация можете да получите на сайта на Комисията: https://www.cpdp.bg/.